PRZYDATNE INFORMACJE:


Zarejestruj się w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami wypełniając formularz Google
zamieszczony na stronie http://cwn.uph.edu.pl/join lub składając osobiście w biurze Centrum
„Kwestionariusz osoby z niepełnosprawnością …”.


Jeśli posiadasz, przynieś też orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo inny dokument potwierdzający stan
zdrowia.
Złóż w Centrum Wparcia Osób z Niepełnosprawnościami wniosek o przyznanie stypendium dla osób
z niepełnosprawnościami (w październiku) https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia/stypendia-dla-
studentow


Jako student Uniwersytetu będziesz mógł ubiegać się w trakcie toku studiów również o inne stypendia
(stypendium socjalne, stypendium rektora, zapomogę, stypendium ministra) http://cwn.uph.edu.pl/materialne ;
-stypendium w ramach programu: Aktywny samorząd MODUŁ II – obejmuje on dofinansowanie lub refundację
kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie we właściwym miejscu zamieszkania lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy
SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON) pod adresem https://sow.pfron.org.pl 


Jeżeli chcesz zamieszkać w Domu Studenta złóż wypełniony wniosek o przyznanie miejsca w DS lub zaloguj się do
systemu USOSWEB https://usosweb.uph.edu.pl/ , gdzie w dziale „Dla studentów” znajduje się kreator wniosku.
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną. Budynek Domu Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19 przystosowany jest
dla osób z niepełnosprawnościami i jest wyposażony w windę


Jeżeli potrzebujesz wsparcia ze strony Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, Asystenta Studenta z ASD,
Tłumacza PJM lub potrzebujesz transportu na zajęcia dydaktyczne - wypełnij formularz zgłoszeniowy – formy
wsparcia: https://cwn.uph.edu.pl/join i złóż go w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami;

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami organizuje zajęcia specjalistyczne dla osób
z niepełnosprawnościami - język angielski dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia
z wychowania fizycznego dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, tyfloinformatyka dla osób
z niepełnosprawnością wzroku, lektorat języka polskiego dla osób z niepełnosprawnością słuchu i innymi
problemami komunikacyjnymi, terapia logopedyczna dla osób z niepełnosprawnością słuchu
i innymi problemami komunikacyjnymi, zaawansowane technologie informatyczne dla osób
z niepełnosprawnością wzroku;

Centrum organizuje Dzień Adaptacyjny dla kandydatów z niepełnosprawnościami. Podczas Dnia Adaptacyjnego
odbywa się szkolenie BHP (uczestnicy spotkania nie muszą ponownie uczestniczyć w takim szkoleniu w terminie
wskazanym w rozkładzie zajęć);

Odpowiednio wcześniej zgłoś się do Centrum, jeśli potrzebujesz indywidualnych zaleceń edukacyjnych, m.in.
wydłużonego czasu pracy na egzaminie;
Wszystkie niezbędne druki znajdziesz na stronie internetowej Centrum pod adresem: http://cwn.uph.edu.pl/join

Dokumenty wraz z orzeczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym stan zdrowia należy złożyć osobiście
w biurze rekrutacji Centrum, ul. Żytnia 39, parter , pokój 0.42.

Nie przyjmujemy i nie odsyłamy oryginałów orzeczeń przysłanych pocztą.

Zachęcamy do kontaktu osobistego, mailowego: cwn@uph.edu.pl lub telefonicznego: 25 643-17-39

Miłego studiowania heart