logotyp fundusze europejskie

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-A034/19-00
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Termin realizacji: 04.11.2019 - 31.08.2023


Mapa dostęności


Mapa opracowana na podstawie analiz stron internetowych (dostępność cyfrowa) oraz osobistego audytu miejsc (dostępność infrastruktury)Przejdź do mapy w nowym oknie