Rozpoczęła się rekrutacja w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na rok
akademicki 2023/2024.

 


Dokładne informacje na temat przebiegu rekrutacji znajdują się w serwisie kandydata
https://www.uph.edu.pl/kandydaci .


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny oferuje różnorodne kierunki na studiach I, II, III
stopnia oraz studiach podyplomowych - dokładne informacje o danym kierunku znajdują się
https://www.uph.edu.pl/kandydaci/oferta-studiow-2 .
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) można dokonać https://irk.uph.edu.pl/pl/ .


O pomoc Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami mogą ubiegać się kandydaci:


1) z niepełnosprawnościami, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź Orzeczenie
Lekarza Orzecznika ZUS lub równoważny dokument potwierdzający stopień
niepełnosprawności (do wglądu należy przedłożyć pracownikowi Centrum oryginał ww.
orzeczenia bądź kopię orzeczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem (kopia zostaje w
aktach studenta))


2) przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach, którzy nie posiadają
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i przedłożą w Centrum dokumentację o sytuacji
zdrowotnej


3) mający czasową niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach ze względu na nagłą
chorobę, utratę sprawności w wyniku wypadku lub w wyniku innych okoliczności, które
zostaną potwierdzone w dokumentacji przedłożonej w Centrum.
Wyżej wymienione osoby zobowiązane są do złożenia Kwestionariusza osoby z
niepełnosprawnością wraz z Klauzulą informacyjną/Klauzulą zgody. Można to zrobić poprzez
internetowy formularz Google http://cwn.uph.edu.pl/join lub osobiście w biurze rekrutacji
Centrum w Sali 0.42 w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych.

Kandydaci z niepełnosprawnościami (mający znaczne trudności w poruszaniu się ), którzy chcą zgłosić
się do biura rekrutacji znajdującego się przy ulicy Żytniej 39 mogą zamówić bezpłatnie transport
busem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, dzwoniąc pod numer: (25) 643
15 30
lub (25) 643 17 39.


Informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać bezpośrednio w Biurze Obsługi Studenta CWN (Dom
Studenta nr 4, pokój 12, ul. Żytnia 17/19 ) lub w biurze Centrum (ul. ks.J.Popiełuszki 9, gmach
Biblioteki Głównej UPH, I piętro, pokój nr 137), pod numerem telefonu: (25) 643 15 30 lub (25) 643 17 39, lub pisząc na adres: cwn@uph.edu.pl


Zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych absolwentów szkół średnich do śledzenia naszego FB
oraz strony internetowej. www.cwn.uph.edu.pl