Rozpoczęła się rekrutacja w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na rok akademicki 2022/2023.

 

Dokładne informacje na temat przebiegu rekrutacji znajdują się w serwisie kandydata
https://www.uph.edu.pl/kandydaci .


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny oferuje różnorodne kierunki na studiach I, II, III
stopnia oraz studiach podyplomowych - dokładne informacje o danym kierunku znajdują się
https://www.uph.edu.pl/kandydaci/oferta-studiow-2 .
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) można dokonać https://irk.uph.edu.pl/pl/ .

O pomoc Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami mogą ubiegać się kandydaci:
1) z niepełnosprawnościami, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź Orzeczenie
Lekarza Orzecznika ZUS lub równoważny dokument potwierdzający stopień
niepełnosprawności (do wglądu należy przedłożyć pracownikowi Centrum oryginał ww.
orzeczenia bądź kopię orzeczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem (kopia zostaje w
aktach studenta))


2) przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach, którzy nie posiadają
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i przedłożą w Centrum dokumentację o sytuacji
zdrowotnej


3) mający czasową niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach ze względu na nagłą
chorobę, utratę sprawności w wyniku wypadku lub w wyniku innych okoliczności, które
zostaną potwierdzone w dokumentacji przedłożonej w Centrum.
Wyżej wymienione osoby zobowiązane są do złożenia Kwestionariusza osoby z
niepełnosprawnością wraz z Klauzulą informacyjną/Klauzulą zgody. Można to zrobić poprzez
internetowy formularz Google http://cwn.uph.edu.pl/join lub osobiście w biurze rekrutacji
Centrum w Sali 0.42 w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych.

Kandydaci z niepełnosprawnościami, którzy chcą zgłosić się do biura rekrutacji znajdującego
się przy ulicy Żytniej 39 mogą zamówić bezpłatnie transport busem przystosowanym do
przewozu osób z niepełnosprawnościami, dzwoniąc pod numer: (25) 643 17 39.

Informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać bezpośrednio w biurze Centrum
(ul. ks.J.Popiełuszki 9, gmach Biblioteki Głównej UPH, I piętro, pokój nr 137),
pod numerem telefonu: (25) 643 17 39, lub pisząc na adres: cwn@uph.edu.pl

Zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych absolwentów szkół średnich do zapoznania się z
filmową ofertą przygotowaną przez Centrum dotyczącą form wsparcia na naszej Uczelni.

 

Niepełnosprawność ruchu i ogólny stan zdrowia Niepełnosprawność wzroku Niepełnosprawność słuchu