Asystenci wspierający

Uniwersytet w Siedlcach jest pierwszą uczelnią w Polsce, która w 1989 roku wprowadziła kształcenie studentów z niepełnosprawnościami na poziomie wyższym.

Zadaniem asystenta jest wspieranie studentów z niepełnosprawnościami we wszystkich czynnościach związanych z procesem kształcenia, oraz funkcjonowaniem w uczelni.
Do zadań asystenta wspierającego należy:
  • - pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z procesem kształcenia,
  • - pomoc przy sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych,
  • - pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową przy pokonywaniu barier architektonicznych, w dotarciu na zajęcia dydaktyczne oraz w przemieszczaniu się między budynkami Uczelni,
  • - informowanie studentów o ułatwieniach wprowadzonych przez Uczelnię,
  • - pomoc w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia materiałów dydaktycznych,
  • - wspieranie studenta z niepełnosprawnością w załatwianiu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia w dziekanatach i innych jednostkach organizacyjnych Uczelni,
  • - pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.


O przyznanie asystenta może ubiegać się osoba, która złoży wniosek o przyznanie usługi asystenta wspierającego. Pomoc asystenta jest bezpłatna.