Przejdź do strony startowej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dniach Adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów z niepełnosprawnościami, które odbędą się 29 – 30 września 2021 r. (środa, czwartek) na terenie Uczelni.           

Dnia 29 września 2021 r. g. 9:00 (środa) odbędzie się obowiązkowe szkolenie on-line na platformie Google Meet z zakresu bezpieczeństwa w ramach projektu „UPH w Siedlcach - Uniwersytet MAXI”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: POWR.03.05.00-00-A034/19-00.
Link do szkolenia wyślemy Państwu w dniu 28 września 2021 r.

Natomiast dnia 30 września 2021 r. spotkamy się o godz. 10:00 w holu budynku Biblioteki Głównej UPH w Siedlcach, przy ul. ks. J. Popiełuszki 9.
W programie przewidziane jest spotkanie z władzami Uczelni: Panią Rektor, pracownikami Centrum oraz wszystkimi osobami, które na co dzień działają na rzecz studentów z niepełnosprawnościami.           
Dzień ten będzie również okazją do zapoznania się ze strukturą oraz funkcjonowaniem Uczelni. Zapoznacie się Państwo ze specjalistycznymi zajęciami wspomagającymi kształcenie osób z niepełnosprawnościami.

W tm dniu odbędzie się również obowiązkowe szkolenie BHP – jednocześnie będą Państwo zwolnieni ze szkolenia BHP dla wszystkich studentów.

Podczas Dni Adaptacyjnych zostaną również przekazane informacje na temat pomocy oferowanej przez Centrum między innymi: stypendia, pomoc psychologiczna, dowóz na zajęcia, możliwe formy pomocy, usługi tłumaczy języka migowego oraz asystentów osób niepełnosprawnych.

Zapewniamy profesjonalną kadrę, zajęcia integracyjne, wyżywienie, szkolenie BHP oraz szkolenie biblioteczne.

Udział w Dniach Adaptacyjnych jest bezpłatny.

W roku akademickim 2021/2022 studenci oraz doktoranci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej: 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych – wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu USOSweb i wraz z załącznikami złożyć w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w terminie do 15 października 2021 r. Do wniosku o stypendium należy dołączyć:  kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu), zaświadczenie o posiadaniu konta (może być wydruk z konta internetowego),  kopię aktu małżeństwa (oryginał do wglądu) w przypadku osób, które zmieniły stan cywilny.  

2. Stypendium socjalne - może być przyznane jeżeli dochód netto na członka rodziny nie przekracza 1051,70 zł miesięcznie. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek i oświadczenie należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą do Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów (Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19) w terminie do 15 października 2021 r. 

3. Stypendium rektora  - wniosek o przyznanie stypendium rektora należy wypełnić w systemie USOSweb. Aplikowanie w systemie USOSweb o stypendium rektora możliwe jest jedynie do dnia 14 października 2021 r. do godz. 23:59, po tej godzinie system zostanie zamknięty (uwaga do tego terminu wniosek należy również wydrukować z systemu).  Wygenerowane wnioski należy złożyć w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą do Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów (Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19) w terminie do 15 października 2021 r. 

4. Zapomoga – przyznawana jest studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie zapomogi należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy wydrukować i złożyć w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą do Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów (Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19). Więcej szczegółowych informacji  o stypendiach można przeczytać  tutaj Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH w Siedlcach, który znajduje się na stronie głównej UPH w zakładce STUDENCI-STYPENDIA

5. Stypendium w ramach programu "Aktywny Samorząd" - w ramach programu „Aktywny Samorząd” studenci z niepełnosprawnością mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Moduł II. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Program realizowany jest przez jednostki samorządu w miejscu zamieszkania studenta (MOPR, PCPR). W Siedlcach program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla mieszkańców Siedlec) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dla osób zamieszkujących teren Powiatu Siedleckiego). Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w ramach Programu "Aktywny Samorząd" oraz formularze wniosków można uzyskać na stronie internetowej PFRON oraz stronach PCPR w Siedlcach oraz MOPR w Siedlcach.

MOPR od 1 września 2021 r do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2021/2022) 
PCPR  od 01 września 2021 r. do 10 października 2021 r. 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć: w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji papierowej w siedzibie  jednostki realizującej projekt. W celu złożenia dokumentów w systemie elektronicznym przez platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub certyfikowany podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki. Informujemy, że dokumenty niezbędne do złożenia wniosku i zawarcia umowy dofinansowania, następnie rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może zeskanować/przesłać w formie elektronicznej w systemie SOW i takie będą rejestrowane w systemie, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania. WAŻNE: Realizator Programu może wezwać Wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentów. Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej w siedzibie jednostki. Wniosek papierowy zostanie zarejestrowany w systemie SOW przez pracownika. W powyższym  przypadku, do zawarcia umowy dofinansowania i rozliczenia dofinansowania potrzebne będą kolejne wizyty wnioskodawcy w urzędzie. 

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl