Przejdź do strony startowej

1. Zajęcia z wychowania fizycznego dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów z niepełnosprawnością ruchu oraz dla studentów, którzy ze względu na ogólny stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego dla wszystkich. Obecnie zajęcia odbywają się raz w tygodniu na II semestrze studiów I stopnia oraz na I semestrze studiów II stopnia. Studenci są kwalifikowani na zajęcia przez lekarza specjalistę. U osób z niepełnosprawnością ruchu dochodzi do licznych kompensacji, które mogą powodować dolegliwości bólowe, a poprzez odpowiednie ćwiczenia można go zniwelować oraz poprawić ogólną sprawność organizmu. Studenci na zajęcia z w-f są dowożeni busem, który jest bezpłatny.

2. Tyfloinformatyka dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zajęcia z tyfloinformatyki są zajęciami zamiennymi ze technologie informatyczne dla studentów I semestru I stopnia. Przeznaczone są dla osób niewidomych oraz osób posiadających wadę wzroku, która nie pozwala im na korzystanie z komputera bez specjalistycznego sprzętu. Zajęcia są prowadzone przez Pana dr Dariusza Mikułowskiego, który sam jest osobą niewidomą i posiada duże doświadczenie w pracy z zakresu obsługi komputerów i urządzeń elektronicznych dla osób niewidomych i niedowidzących. Zajęcia te pozwalają studentom poznać najnowsze techniki wspomagania czytania i pisania z możliwością wykorzystania tej wiedzy w pracy.

3. Zaawansowane technologie informatyczne dla studentów z niepełnosprawnością wzroku

Zajęcia z zaawansowanych technologii informatycznych są zajęciami  dla studentów studiów II stopnia. Przeznaczone są dla osób niewidomych oraz dla studentów, którzy wcześniej uczęszczali na zajęcia z tyfloinformatyki. Zajęcia są prowadzone również przez Pana dr Dariusza Mikułowskiego.  Postęp techniki jest tak szybki, że urządzenia i programy z obsługą, których studenci zapoznają się na zajęciach tyfloinformatyki pod koniec ich nauki stają się często nieaktualne. Zajęcia te pozwalają studentom poznać najnowsze techniki wspomagania czytania i pisania oraz zaznajomić z najnowszym oprogramowaniem przystosowanym dla osób niewidomych.

4. Lektorat języka angielskiego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu oraz studentów z innymi trudnościami w komunikowaniu się.

Lektorat języka angielskiego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu oraz studentów z innymi trudnościami w komunikowaniu się, jest w zamian za język obcy i odbywa się w semestrze II i III na studiach I stopnia oraz w zamian za zajęcia z języka obcego prowadzonego w ramach języka specjalistycznego w semestrze II na studiach II stopnia. Zajęcia od wielu lat prowadzi Dyrektor Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pani mgr Beata Gulati. Odbywają się one w specjalistycznej pracowni językowej wyposażonej w tablicę interaktywną, która znajduje się w Bibliotece Głównej UPH.
Osoby niesłyszące ze względu na swoją niepełnosprawność mają problemy z komunikacją językową. Bardzo często nie są w stanie opanować języka ojczystego. Uczenie się języka przez osoby niedosłyszące jest trudniejsze, bardziej zindywidualizowane. Zanim zostanie zobrazowane to co się mówi, wyświetlone na tablicy interaktywnej, przemigane – przedstawione za pomocą języka migowego, przeliterowane za pomocą daktylografii, a następnie przyswojone, zajmuje to dwa razy więcej czasu niż na zajęciach z osobami pełnosprawnymi. Język angielski jest językiem nie zawierającym fleksji. Osoby z uszkodzonym słuchem dzięki temu mogą łatwiej go opanowywać niż język polski. Większa ilość godzin zajęć z języka angielskiego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu, daje możliwość opanowania go na poziomie umożliwiającym komunikację i wyrówna ich szanse na rynku pracy.


5. Lektorat języka polskiego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu oraz studentów z innymi trudnościami w komunikowaniu się

Zajęcia z lektoratu języka polskiego są obowiązkowe przez 2 lata studiów I stopnia (4 semestry) w wymiarze 30 godzin w semestrze. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowanych logopedów i językoznawców naszej Uczelni. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Logopedycznym.
Istotne znaczenie w procesie rehabilitacji osób niesłyszących odgrywają zajęcia z lektoratu języka polskiego. Osoby z niepełnosprawnością słuchu opanowują system polskiego języka ogólnego w specyficzny dla swoich możliwości i ograniczeń sposób. Brak wzorców słuchowych wymaga ustawicznego utrwalania już opanowanych schematów i sprawności. Ponieważ nie są one w pełnym zakresie wzmacniane w codziennej komunikacji wiele z dotychczasowych umiejętności ulega zatarciu lub staje się podstawą analogicznych zachowań językowych zupełnie nieadekwatnych do sytuacji i roli młodego człowieka. Sprzyja to utrwalaniu stereotypu gorszego, mniej inteligentnego studenta. Aplikowanie do roli inteligenta wymaga od osoby z niepełnosprawnością słuchu ustawicznego doskonalenia kompetencji językowych i komunikacyjnych tak, by mógł rozumieć wypowiedzi wraz ze zmieniającymi się warunkami społecznymi, kulturowymi, a swoje potrzeby wyrażał w sposób zgodny z konwencją językową i zasadami pragmalingwistycznymi.
Zajęcia z lektoratu języka polskiego mają na celu rozwój sprawności językowych na poziomie leksykalnym, morfologicznym, semantycznym, składniowym, ćwiczenie tzw. umiejętności tekstologicznych i ogrywanie sprawności socjolingwistycznych oraz psycholingwistycznych. Szczególną uwagę prowadzący zajęcia skupiają na pokazywaniu różnic miedzy językiem pisanym i mówionym (odwracalność dotychczasowego sposobu gromadzenia wiedzy o języku) i ćwiczeniu umiejętności redagowania pism użytkowych, robienia notatek, pisania tekstów narracyjnych.
Prowadzone w Ośrodku Logopedycznym zajęcia bazują na wieloletnich doświadczeniach, opracowanym programie autorskim, gromadzonych od lat pomocach.

6. Terapia logopedyczna dla studentów z niepełnosprawnością słuchu i innymi problemami komunikacyjnymi

Zajęcia z terapii logopedycznej są zajęciami dodatkowymi dla osób chętnych chcących poprawić swoją mowę. Zajęcia odbywają się w semestrach I – IV na studiach stacjonarnych, I stopnia, w wymiarze 15 godz. w semestrze. Są to zajęcia indywidualne, trwające 45 min. Zajęcia z terapii logopedycznej są komplementarnym zakresem ćwiczeń, na których wyrównywane są braki występujące na poziomie fonologicznym i fonetycznym. Usprawnia się tempo mówienia, artykulację, dykcję, oddychanie i poprawną realizację głosek, giętkość artykulacyjną, różnice w pisaniu i mówieniu, semantykę tekstów prozodycznych.
Jest to praca indywidualna z każdym studentem, dostosowana do jego potrzeb i możliwości. Zajęcia te w odróżnieniu od zajęć z lektoratu języka polskiego, które uczą języka i wiedzy o języku, mają na celu usprawnienie posługiwania się językiem ojczystym i korygowanie zaistniałych nieprawidłowości w wymowie.
Ważne jest, aby studenci z niepełnosprawnością słuchu uczestniczyli w zajęciach terapii logopedycznej, ponieważ umożliwi im to rehabilitację w zakresie języka, stopniowe wyrównywanie nieporadności lub braku wiedzy, wchodzenie w oddziaływanie tzw. rozwiniętego kodu językowego. Dzięki temu studenci niedosłyszący będą mogli pełniej uczestniczyć w procesie edukacji.