Przejdź do strony startowej

W roku akademickim 2021/2022 studenci oraz doktoranci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej: 

W roku akademickim 2021/2022 studenci oraz doktoranci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej: 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych – wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu USOSweb i wraz z załącznikami złożyć w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w terminie do 15 października 2021 r.
Do wniosku o stypendium należy dołączyć:  kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu), zaświadczenie o posiadaniu konta (może być wydruk z konta internetowego),  kopię aktu małżeństwa (oryginał do wglądu) w przypadku osób, które zmieniły stan cywilny.  

2. Stypendium socjalne - może być przyznane jeżeli dochód netto na członka rodziny nie przekracza 1051,70 zł miesięcznie. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek i oświadczenie należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą do Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów (Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19) w terminie do 15 października 2021 r. 

3. Stypendium rektora  - wniosek o przyznanie stypendium rektora należy wypełnić w systemie USOSweb. Aplikowanie w systemie USOSweb o stypendium rektora możliwe jest jedynie do dnia 14 października 2021 r. do godz. 23:59, po tej godzinie system zostanie zamknięty (uwaga do tego terminu wniosek należy również wydrukować z systemu).  Wygenerowane wnioski należy złożyć w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą do Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów (Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19) w terminie do 15 października 2021 r. 

4. Zapomoga – przyznawana jest studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie zapomogi należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy wydrukować i złożyć w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą do Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów (Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19). Więcej szczegółowych informacji  o stypendiach można przeczytać  tutaj Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH w Siedlcach, który znajduje się na stronie głównej UPH w zakładce STUDENCI-STYPENDIA

5. Stypendium w ramach programu "Aktywny Samorząd" - w ramach programu „Aktywny Samorząd” studenci z niepełnosprawnością mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Moduł II. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Program realizowany jest przez jednostki samorządu w miejscu zamieszkania studenta (MOPR, PCPR). W Siedlcach program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla mieszkańców Siedlec) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dla osób zamieszkujących teren Powiatu Siedleckiego).

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w ramach Programu "Aktywny Samorząd" oraz formularze wniosków można uzyskać na stronie internetowej PFRON oraz stronach PCPR w Siedlcach oraz MOPR w Siedlcach. MOPR od 1 września 2021 r do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2021/2022) PCPR  od 01 września 2021 r. do 10 października 2021 r.  Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć: w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji papierowej w siedzibie  jednostki realizującej projekt. W celu złożenia dokumentów w systemie elektronicznym przez platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub certyfikowany podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki. Informujemy, że dokumenty niezbędne do złożenia wniosku i zawarcia umowy dofinansowania, następnie rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może zeskanować/przesłać w formie elektronicznej w systemie SOW i takie będą rejestrowane w systemie, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania. WAŻNE: Realizator Programu może wezwać Wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentów. Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej w siedzibie jednostki. Wniosek papierowy zostanie zarejestrowany w systemie SOW przez pracownika. W powyższym  przypadku, do zawarcia umowy dofinansowania i rozliczenia dofinansowania potrzebne będą kolejne wizyty wnioskodawcy w urzędzie.