Przejdź do strony startowej


Indywidualna organizacja studiów (IOS) to sposób realizacji planu studiów polegający na ustaleniu indywidualnych zasad uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i zaliczania przedmiotów objętych planem studiów. Studiowanie w trybie IOS nie jest równoznaczne ze zwolnieniem studenta z uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych. IOS nie oznacza zmniejszenia wobec studenta wymagań odnoszących się do zakresu i poziomu wiedzy z przedmiotów przewidzianych planem oraz programem studiów na danym kierunku kształcenia.
W ramach IOS student zobowiązany jest do indywidualnego ustalania z prowadzącymi zajęcia sposobu i terminu zaliczania przedmiotów w ramach danego semestru oraz zwiększonej opieki naukowej ze strony nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach ich dyżurów i konsultacji. Od prowadzącego zajęcia zależy wyłącznie forma wykonywania przez studenta uprawnień wynikających z IOS (np. można zwolnić studenta z obecności na zajęciach lub tylko z ich połowy, czy też nakazać odrobienie zaległego materiału w czasie dyżuru).
Sposób i termin zaliczeń przedmiotów (na które nie może uczęszczać) student uzgadnia indywidualnie z prowadzącym przedmioty i przedstawia do zatwierdzenia prodziekanowi ds. studenckich do 30 października (na semestr zimowy) i do 28 lutego (na semestr letni).