Przejdź do strony startowej

Zadaniem asystenta jest wspieranie studentów z niepełnosprawnością we wszystkich czynnościach związanych z procesem kształcenia, a także funkcjonowaniem na Uczelni.
Do zadań asystenta wspierającego należy:

  •  pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z procesem kształcenia;
  •  pomoc przy sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych;
  • pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową przy pokonywaniu barier architektonicznych, w dotarciu na zajęcia dydaktyczne oraz w przemieszczaniu się między budynkami Uczelni;
  • informowanie studentów o ułatwieniach wprowadzonych przez Uczelnię;
  • pomoc w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia materiałów dydaktycznych;
  • wspieranie studenta z niepełnosprawnością w załatwianiu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia w dziekanatach i innych jednostkach organizacyjnych Uczelni;
  • pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.


O przyznanie asystenta może ubiegać się osoba która złoży wniosek o przyznanie usługi asystenta wspierającego. Pomoc asystenta jest bezpłatna.