Przejdź do strony startowej

Uwaga – studenci ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 31 marca 2020 roku, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2020 r. poz. 568), stanowi, iż z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym w sytuacji gdy student ubiega się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych i jego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony straciło ważność, podczas wypełniania wniosku o przyznanie ww. stypendium w systemie USOSweb w miejscu „Jeśli orzeczenie jest czasowe, to wprowadź datę końca jego ważności:” należy wpisać datę 30.06.2020 r.

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl