Przejdź do strony startowej

W dniu 31 marca 2020 r. obowiązywać zaczęła ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dn.31 marca 2020 r) W ustawie tej znalazły się między innymi zapisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (podstawa prawna 3) wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                         
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji, którego ważność:
1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (podstawa prawna 4), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (podstawa prawna 5), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przepisy punktu pierwszego wchodzą w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r., a punktu drugiego od 8 marca 2020 r.


Orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (podstawa prawna 6) wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o:
 - częściowej niezdolności do pracy,
 - całkowitej niezdolności do pracy,
 - całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 - niezdolności do samodzielnej egzystencji 
wydane na czas określony na podstawie np. przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia. Zasady określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID (podstawa prawna 7), jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.

Przepisy dot. orzeczeń o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wchodzą w życie z mocą od 8 marca 2020 r.

Ponadto Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, określać dłuższe okresy ważności orzeczeń, niż wskazane powyżej, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 r do poczytania TUTAJ…
Więcej informacji dotyczących zmian w związku z Ustawą dla osób z niepełnosprawnościami można znaleźć TUTAJ…

Podstawy prawne:
3. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze, zm.).
4. Ww. ustawa z dnia 2 marca 2020 r.
5. Ww. ustawa z dnia 2 marca 2020 r.
6. 15zc ust. 1 i 5 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
7. Ww. ustawa z dnia 2 marca 2020 r.

Nasze propozycje

box o nas

box kandydaci

box studenci

box pomoc materialna

Dla wykladowców

box savoir

Kontakt

ul. ks. J. Popiełuszki 9 (Budynek Biblioteki Głównej UPH, pokój nr 137)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-39 
e-mail: cwn@uph.edu.pl